دانشگاه علوم پزشکی زابل- اخبار معاونت ها
اسامی پذیرفته شدگان دانشجویان استعداد درخشان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اسامی دانشجویان استعداددرخشان با استفاده از سهمیه  بدون آزمون :

نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

کارشناسی ارشد

 خانم فریبا محمدی

علوم آزمایشگاهی

بیوشیمی -مشهد

خانم فاطمه میرزایی

مامایی

مامایی- دانشگاه شهید بهشتی تهران

خانم فاطمه قربانی دیندارلو

پرستاری

پرستاری داخلی – جراحی -شیراز

خانم مرضیه یوسفی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- گرگان

خانم طیبه نوری

مامایی

مشاوره در مامایی -زاهدان

اسامی دانشجویان استعداددرخشان با استفاده از سهمیه با آزمون:

نام  و خانوادگی

رشته کارشناسی

کارشناسی ارشد

خانم لیلا مجنونی

پرستاری

آناتومی - اراک

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی زابل:
http://old.zbmu.ac.ir/find.php?item=1.1889.7118.fa
برگشت به اصل مطلب