اطلاعات تماس

تلفنهای تماس معاونت ها

ردیف نام مرکز آدرس تلفن تماس
1 حوزه ریاست

میدان جهاد-خیابان شهید باقری-ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل

دفتر ریاست : 32222069

مرکز تلفن : 32225160

نمابر : 32225150

2 معاونت توسعه مدیریت و منابع

 میدان جهاد-خیابان شهید باقری-ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

 دفتر معاونت :32234699

 نمابر :32232023

3 معاونت آموزشی خیابان شهید رجائی ( مجتمع آموزشی )-پشت آزمایشگاه مرکزی

دفتر معاونت : 32235322

مرکز تلفن :  42-40-22545393 

4 معاونت تحقیقات و فناوری خیابان شهید رجائی ( مجتمع آموزشی ) - طبقه اول
5 معاونت دانشجویی و فرهنگی خیابان فردوسی دانشکده پرستاری
6 معاونت غذا و دارو خیابان موسوی - جنب آزمایشگاه مرکزی

دفتر معاونت :32251790

مرکز تلفن : 32251790 الی 2

7 معاونت درمان خیابان شهید باقری جنب فلکه جهاد

دفتر معاونت : 32250991

مرکز تلفن :22260243 - 3 2222001

8 معاونت بهداشتی

خیابان طالقانی - روبروی کارخانه یخ -طالقانی 26

دفتر معاونت : 32222035

مرکز تلفن :32251600 - 32220399

 تلفنهای تماس بیمارستان ها


ردیف نام بیمارستان نوع تخصص آدرس شماره تماس
1 بیمارستان امیرالمومنین(ع) عمومی زابل
2 بیمارستان امام خمینی (ره) عمومی زابل - میدان جهاد 054-32232014
3 بیمارستان سیدالشهداء زهک عمومی زهک-خیابان پرستار 054-33222614

 • اطلاعات تماس
 • 3دفتر ریاست : 2222069
 • نمابر : 32225150
 • 3اداره آمار و فناوری اطلاعات : 2233088
 • 3روابط عمومی : 2254538
 • 3معاونت تحقیقات و فناوری :2230770
 • معاونت دانشجویی :32254741
 • اطلاعات تماس
 • معاونت توسعه مدیریت
  و منابع : 32234699
 • نمابر : 32232023-054
 • معاونت آموزشی : 32254544
 • 3معاونت بهداشتی : 2222035
 • 3معاونت غذا و دارو : 2251790
 • معاونت درمان : 32250991
 • اطلاعات تماس
 • بیمارستان امیرالمومنین(ع) : 32295117
 • بیمارستان امام خمینی (ره) : 32232014
 • 3بیمارستان سیدالشهداء زهک : 3222614
 • مرکز بهداشت زابل :32221742
 • شبکه بهداشت و درمان زهک :33224440
 • اطلاعات تماس
 • 3دانشکده پرستاری :2223948
 • دانشکده پزشکی : 32253537
 • دانشکده پیراپزشکی :
 • دانشکده داروسازی :32253527
 • 3دانشکده بهداشت :2253536