برگشت به دانشگاه علوم پزشکی زابل
   [صفحه اصلی ]     [ English ]  
بخش‌های اصلی
معاونت فرهنگی ودانشجویی::
دفتر معاونت ::
روابط عمومی::
آئین نامه ها::
مدیریت امور دانشجویی::
تغذیه::
امور اداری::
اداره رفاه::
امور خوابگاه ها::
مدیریت تعالی فرهنگی::
جشنواره فرهنگی هنری کشور::
واحد قرآن وعترت::
امور مالی::
امور فرهنگی وفوق برنامه::
امور تربیت بدنی::
کانون های و تشکل ها دانشجویی ::
شورای انضباطی::
اداره مشاوره::
خدمات اداری::
واحد بهداشت::
انفورماتیک ::
آموزش::
تقویم آموزشی دانشگاه::
حراست::
بسیج دانشجویی::
::
شماره پیامک معاونت

30004650405040

..
وبلاگ کارشناس فرهنگی دانشگاه

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
portal

AWT IMAGE

..
:: وظایف مدیر فرهنگی : وظایف ::
 | تاریخ ارسال: 1391/6/15 | 

مدیریت امور فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی دانشگاه در راستای بستر سازی، تدوین مقررات، هماهنگی، نظارت و ارزش یابی در حوزه های فرهنگــی، اجتما عی و ورزشی دانشگاه جهت نیل به مشارکت جمعی، توسعه فرهنگی، تعمیق فکر و اندیشه دینی، توانمند و جامعه پذیر نمودن عناصر دانشگاهی و ایجاد نشاط و شادابی جسمی و روحی، از طریق برنامه های راهبردی، در قالب واحدهای ذیل ساماندهی و اجرای وظایف خود را دنبال می کند.

 

اهم وظایف عبارت است از:

§ تدوین و اجرای طرحهای علمی در جهت افزایش مشارکت سازمان یافته دانشجویان در فعالیتهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی دانشگاه .

§ ارتباط مستمر با تشکلهای اسلامی و کانونهای اجتماعی دانشجویان در جهت حمایت مادی و معنوی از فعالیتهای مفید و سازنده آنها .

§ مطالعه مستمر و سنجش مداوم علمی از گرایشها و نگرشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه با همکاری واحد ذیربط ، در جهت برنامه ریزی صحیح با شناخت آگاهانه از وضعیت موجود .

§ برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی که متناسب با نیازها ، رشد آگاهی وتقویت توان تجزیه وتحلیل دانشگاهیان در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارد .

§ بررسی هنجارها ، چالشها ، آسیبها و بحرانهای فرهنگی اجتماعی حاکم بر جامعه دانشگاهی و تدوین و ارائه طرحهای راهبردی در جهت دفع یا تقلیل ناهنجاریهای شایع .

§ برنامه ریزی و اجرای برنامه های مفید در مناسبتهای ملی .

§ نظارت و پیگیری مستمر در امر اجرای بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستور العملهای شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل سیاسی واجتماعی مرتبط با دانشگاه .

 

§ مطالعه و برنامه ریزی جهت ایجاد بسترهای مناسب برای شکوفایی استعدادهای هنری و ادبی دانشجویان ترجیحا در قالب کانونهای دانشجویی .

§ سازماندهی و نظارت بر فعالیتهای کانونهای ادبی وهنری .

§ پشتیبانی آموزشی ،فکری و تجهیزاتی از کانونهای ادبی و هنری دانشجویان .

§ برنامه ریزی جهت گسترش آموزشهای ادبی و هنری در بین عناصر دانشگاهی .

§ مطالعه و تدوین طرحهای مناسب جهت تعمیق اخلاق انسانی و مبانی فکری و دینی از طریق برنامه های ادبی و هنری در بین دانشجویان.

§ برنامه ریزی و اجرای برنامه های ادبی و هنری د ر مراسم مختلف دانشگاه .

§ ارزیابی فعالیتها و برنامه های ادبی و هنری از حیث کارآیی و اثر بخشی با همکاری واحد ذیربط .

§ پیگیری و ایجاد تسهیلات لازم به منظور حضور فعال دانشجویان در جشنواره ها و نمایشگاهها ی ادبی و هنری سراسری .

§ تشکیل و اداره امور دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی .

§ برنامه ریزی و نظارت مستمر در نشریات دانشگاهی به منظور ارتقاء کمی وکیفی آنها .

§ پشتیبانی مادی و معنوی از نشریات دانشگاهی .

§ نظارت و پیگیری مستمر در امور اجرای بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل هنری و ادبی .

§ مستند سازی فعالیتهای ادبی و هنری دانشگاه.

 

§ مطالعه و برنامه ریزی جهت ایجاد و گسترش کانونهای دینی ، فکری و مطالعاتی دانشگاهیان .

§ پشتیبانی فکری ،آموزشی و تجهیزاتی از کانونهای دینی ،فکری و مطالعاتی .

§ پیگیری و حمایت از فعالیتهای دینی تشکلهای اسلامی دانشگاهیان .

§ مطالعه وتدوین طرح مناسب جهت ترویج فرهنگ تحقیق و تفکر و گفتگو درآحاد عناصر دانشگاهی.

§برنامه ریزی و اجرای برنامه های فکری ، فرهنگی و دینی در سطح دانشگاه ، به ویژه در مناسبتهای مذهبی .

§نظارت وپیگیری مستمر در امر اجرای بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستور العمل های شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه درحوزه مسائل دینی و مطالعاتی

§پیگیری و ایجاد تسهیلات لازم به منظور حضور فعال دانشجویان در همایش ها ،مراسم وبرنامه های دینی سراسری و منطقه ای.

§ارزیابی فعالیتها و برنامه ها ی دینی از حیث کار آیی و اثر بخشی و ارائه طرح های لازم جهت ارتقاء سطح آنها با همکاری واحد ذیربط .

§مطالعه و شناسایی چالشها ، شبهات و گرایشات و دانشجویان و دانشگاهیان در حوزه مسائل اعتقادی و فکری و برنامه ریزی در جهت ایجاد نیازهای حقیقی در سطوح مختلف فکری جامعه دانشگاهی.

 

§ مطالعه و برنامه ریزی در جهت ایجاد نشاط و پویایی سالم در محیط دانشجویی.

§ مطالعه و برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح امور فوق برنامه و پر کردن اوقات فراغت دانشجویان.

§مطالعه ، سیاستگزاری و برنامه ریزی در خصوص اردوهای بلند مد ت و کوتاه مدت فرهنگی ، زیارتی و تفریحی با رویکرد افزایش اثربخشی و کارآیی اردوها.

§ برنامه ریزی جهت اجرای طرح گردشگری ملی جوانان و اعزام دانشجویان به اردوهای سراسری .

§ نظارت و ارزیابی فعالیت های اردویی و فوق برنامه تشکلها و کانونهای دانشجویی .

§ حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای سالم فوق برنامه تشکلها و کانونهای دانشجویی

§ برنامه ریزی و پیگیری لازم در خصوص اعزام دانشجویان ،اعضاءهیئت علمی و کارکنان دانشگاه به حج عمره مفرده.

§ برنامه ریزی وبرگزاری دوره های آموزشی فوق برنامه دانشجویان با اولویت آموزشهای تکنولوژی ارتباطات (رایانه اینترنت ) وزبانهای خارجی .

§ نظارت وپیگیری مستمر دراجرای بخشنامه ها ،آیین نامه هاو دستور العملهای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در خصوص امور فوق برنامه دانشجویان.

§ مطالعه، سیاستگزاری وبرنامه ریزی به منظور اجرای مناسب جشنهای فارغ التحصیلی دانشجویان .

§ پیگیری امور ازدواج دانشجویان با همکاری ستاد ازدواج دانشجویی.

 

§برنامه ریزی و برگزاری دوره ها و کار گاههای آ موزشهای مدیریتی و مها رتی جهت بخشهای مختلف مدیریت فرهنگی ، تشکلها وکا نونها .

§همکاری و پشتیبانی علمی و پژوهشی از سایر واحد های مدیریت فرهنگی .

§تحقیق ، مطالعه و ارائه پیشنهادات سودمند در را ستای اصلاح مداوم ساختا رها و روشهای اجرایی در حوزه فعالیتهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشگاه .

§ارتباط و هماهنگی با مؤسسات فرهنگی ، محققان و متخصصان صاحب نظربه منظور بر قراری مبادلات فرهنگی و بهره مندی از تجربیات مفید.

§ سر پرستی گروه تدوین برنامه مدیریت استراتژیک حوزه مدیریت فرهنگی و نظارت مستمر بر حسن اجرای مراحل مختلف آن.

§ تدوین،راه اندازی و نگهداری از نرم افزار ثبت و صدور کارنامه فرهنگی اجتماعی و ورزشی دانشجویان دانشگاه.

§تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی ،نظر سنجی در خصوص مسائل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی جامعه دانشگاهی

§ ایجاد، راه اندازی واداره سایت اطلاعاتی مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه.

§ ایجاد، راه اندازی و نظارت بر مراکز اینترنتی خوابگاههای دانشجویی .

§ ایجاد، راه اندازی وپشتیبانی از سایتهای تشکلها و قانونهای فرهنگی هنری دانشجویان.

§ برنامه ریزی واجرای برنامه مناسب در خصوص افزایش آگاهیهای فرهنگی اجتماعی دانشجویان جدید الورود.

§برنامه ریزی جهت آگاه سازی اعضای شوراها ی تشکلها و کانون های دانشجویی از قوانین و مقررات فعالیتهای فرهنگی اجتماعی حاکم بر دانشگاه .

§ جمع بندی و ارز یابی نهایی از فعالیتهای واحد های مختلف مدیریت فرهنگی از حیث اثر بخشی و کارآیی .

§ تدوین عملکرد حوزه مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه .

§مسئولیت اجرایی دبیر خانه شورای فرهنگی دانشگاه زیر نظر دبیر شورا و طبق آیین نامه تشکیل دبیر خانه شورای فرهنگی دانشگاه.

§ تهیه ،تنظیم و فراهم نمودن امکانات ورزشی برای اجرای برنامه های آموزشی ورزشی دانشجویان .

§ نظارت و ارزشیابی برنامه های ورزشی ، خدمات فنی مربیان و نحوه اجرای برنامه ها .

§ پیشنهاد وبرنامه ریزی مسابقات و رقابتهای مختلف ورزشی به مناسبتهای مختلف .

§ ایجاد انگیزه وتشویق دانشجویان جهت شرکت فعالانه در فعالیتهای ورزشی

§ بررسی و جمع بندی نظرات دانشجویان جهت برگزاری کلاسهای ورزشی .

§ همکاری در تهیه و تنظیم قراردادهای ورزشی .

§ اظهار نظر در خصوص خرید وسایل و لوازم ورزشی به منظور استانداردبودن آنها واستفاده مطلوب .

§ برنامه ریزی واداره مکانهای ورزشی و پیگیری امور مربوط به آن .

§ تهیه وتنظیم تقویم ورزشی برای دانشجویان واجرای آن .

 

دفعات مشاهده: 1613 بار   |   دفعات چاپ: 535 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 83 بار   |   0 نظر
>
معاونت دانشجویی و فرهنگی danesh
تمامی حقوق معنوی این صفحات و پایگاه متعلق به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زابل می باشد
Persian site map - English site map - Created in 0.209 seconds with 935 queries by AWT YEKTAWEB 3174