درباره دانشگاه
  • اطلاعات تماس
  • 3دفتر ریاست : 2222069
  • نمابر : 32225150
  • 3اداره آمار و فناوری اطلاعات : 2233088
  • 3روابط عمومی : 2254538
  • 3معاونت تحقیقات و فناوری :2230770
  • معاونت دانشجویی :32254741
  • اطلاعات تماس
  • معاونت توسعه مدیریت
    و منابع : 32234699
  • نمابر : 32232023-054
  • معاونت آموزشی : 32254544
  • 3معاونت بهداشتی : 2222035
  • 3معاونت غذا و دارو : 2251790
  • معاونت درمان : 32250991
  • اطلاعات تماس
  • بیمارستان امیرالمومنین(ع) : 32295117
  • بیمارستان امام خمینی (ره) : 32232014
  • 3بیمارستان سیدالشهداء زهک : 3222614
  • مرکز بهداشت زابل :32221742
  • شبکه بهداشت و درمان زهک :33224440
  • اطلاعات تماس
  • 3دانشکده پرستاری :2223948
  • دانشکده پزشکی : 32253537
  • دانشکده پیراپزشکی :
  • دانشکده داروسازی :32253527
  • 3دانشکده بهداشت :2253536