اخبار دانشگاهدعوتنامه تکمیل اطلاعات در سامانه علم سنجی

از پزشکان محترم هیات علمی دانشگاه دعوت میشود جهت  تکمیل اطلاعات در سامانه علم سنجی در تاریخ 95/3/8 در محل سایت انفورماتیک مجتمع آموزشی که توسط کارشناس علم سنجی کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار میشود . حضور بهم رسانند.