صفحه اصلیآشنایی با هیات جذب دانشگاه

دبیر خانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شان و قداست والای محیط های آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیات علمی، بر اساس مصوبه جلسه 608 مورخ 86/4/19 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عالی جذب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، تشکیل گردید و متعاقب آن هیات اجرایی جذب، جهت بررسی توانایی علمی و صلاحیت عمومی متقاضیان در دانشگاههای  علوم پزشکی به طور رسمی تاسیس و آغاز به کار نمود.  اعضای حقیقی هیات اجرایی جذب، با حکم دبیر هیات مرکزی جذب وزارت بهداشت و برای مدت چهار سال منصوب می شوند.

!supportLists]-->Ø      دستور کار هیات اجرایی جذب دانشگاه :  تصمیم گیری در امور مربوط به جذب،استخدام پیمانی، انجام تعهدات، بورسیه، ماموریت آموزشی، تبدیل وضعیت، ارتقاء، انتقال یا ماموریت، تعیین میزان نیاز به عضو هیات علمی در گروه های آموزشی و اجرای فراخوان بکارگیری اعضای هیات علمی دانشگاه

!supportLists]-->Ø مبنای تصمیم گیری هیات اجرایی جذب دانشگاه : قوانین، آیین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط مرتبط و

!supportLists]-->Ø      بازوهای تصمیم سازی ، کارگروه های بررسی صلاحیت علمی و عمومی و هسته تحقیق و نظردهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان شاغل در دبیرخانه هیات اجرایی جذب  می باشند.

!supportLists]-->Ø اعضای کارگروه بررسی صلاحیت عمومی متشکل از شخصیتهای حقیقی و حقوقی، که با حکم دبیر هیات مرکزی جذب وزارت برای مدت چهار سال  منصوب می شوند، بر اساس شاخصهای صلاحیتهای عمومی، در مورد انتخاب اصلح از بین متقاضیان عضویت هیات علمی و سایر امور مرتبط، در حفظ و تداوم ارزشها در دانشگاه تلاش می نمایند.

!supportLists]-->Ø      کارگروه های بررسی صلاحیت علمی، به منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان، در تخصصهای مختلف، حسب مورد با ترکیب زیر تشکیل می شوند: رئیس دانشکده مرتبط–مدیر گروه-حداقل دو نفر از اعضای هیات علمی گروه و نماینده هیات اجرایی جذب.

 

!supportLists]-->Ø      واحد کارشناسی  دبیرخانه، کلیه امور اجرایی هیات از قبیل انجام فرایند فراخوان-  پاسخگویی به متقاضیان-تشکیل پرونده ، آماده سازی دستور کار جلسات هیات جذب و کارگروه ها و پی گیری مصوبات را انجام می دهند. 

معرفی

آقای دکتر علی اکبر نصیری

رئیس دانشگاه و رئیس هیات اجرایی جذب دانشگاه

 عضو هیات علمی دانشگاه

خانم سمیه سامانی

کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب

کارشناس بهداشت حرفه ای

آدرس پست الکترونیک :s.samani@zbmu.ac.ir

آدرس دبیرخانه هیات اجرایی جذب :  زابل – میدان جهاد – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل – دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه

تلفن : 054-32243862

کد پستی : 9861663335

ادرس ایمیل دبیرخانه  : jazb@zbmu.ac.ir

قوانین و مقررات

جهت آشنایی با قوانین و مقررات اینجا کلیک کنید.