تغییرات قالب جدید 2منابع الکترونیکی

 

پایگاه‌های مرتبط با برنامه

AWT Bullet

سامانه آموزشی سما  : http://sama.zbmu.ac.ir

AWT Bullet

سامانه اتوماسیون اداری : http://hamkaran.zbmu.ac.ir

AWT Bulletجستجو در منابع کتابخانه : http://azarakhsh.zbmu.ac.ir
AWT Bullet

سامانه خدمات الکترونیکی کارکنان : http://edari.zbmu.ac.ir

AWT Bulletسامانه جامع آموزش مداوم : http://www.ircme.ir