مناقصاتمناقصات
1/358/837 مناقصه خرید یک دستگاه مولد برق  AWT IMAGE دریافت مدارک
1/358/850 
مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر تراکمی با ظرفیت 170 تن و 2 دستگاه کندانسور هواییAWT IMAGE دریافت مدارک